Algemene Voorwaarden

I. Definities

a. Het kantoor: Van den Hoek Gout Advocatenkantoor, danwel haar medewerkers, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk.
b. Cliënt: de contractspartij van het kantoor.
II.     Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die het kantoor met de cliënt aangaat, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
III.    Opdracht

 • a. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door het kantoor is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.
 • b. Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan het kantoor te zijn verleend, hetgeen wil zeggen dat de cliënt ermee instemt dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zonodig door derden in opdracht van het kantoor. Uitdrukkelijk wordt de werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten.
 • c. Het kantoor verbindt zich iedere opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid te laten behandelen door een aan het kantoor verbonden advocaat.
 • d. Bij procederen dient de cliënt rekening te houden met een eventuele, voor rekening van de cliënt komende, proceskostenveroordeling.

IV.     Declaratie

 • a. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, gebaseerd op het overeen gekomen uurtarief en de bestede tijd, vermeerderd met de verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd aan het kantoor. Indien de advocaat naar een lokatie buiten het kantoor dient te gaan, geldt een kilometervergoeding van 32 ct per afgelegde kilometer.
 • b. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht door het kantoor.
 • c. Het kantoor is gerechtigd van de cliënt de betaling van een of meerdere voorschot(ten) te verlangen. Elk ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening ter zake van de opdracht.
 • d. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

V.      Betaling

 • a. Betaling van de declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Bij het verzenden van een tweede herinnering wordt 5 euro extra in rekening gebracht, bij een aanmaning 15 euro extra en een tweede aanmaning 25 euro extra. Indien door ons een incasso moet worden voorbereid brengen wij 85 euro extra in rekening.
 • b. Ingeval de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan het kantoor weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze opschorten of staken. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.
 • c. Alleen betaling door overmaking op de ten name van het kantoor gestelde bankrekening, danwel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van kwijting, leidt tot kwijting van de cliënt.
 • d. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, met een minimum van 15% van het openstaande saldo, ten laste van de cliënt.

VI.     Gelden van derden

 • a. Het kantoor heeft een aparte rekening voor het beheer van gelden van derden ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Gout de Kreek Advocaten, hierna te noemen “derdenrekening”.
 • b. Ten aanzien van gelden die bij de behandeling van een opdracht voor de cliënt danwel voor derden kunnen worden ontvangen, verplicht het kantoor zich deze gelden uitsluitend te doen overmaken op de derdenrekening. De termijn van doorstorten van derdengelden bedraagt vijf werkdagen.
 • c. De op de derdenrekening vergoede debetrente komt volledig ten goede aan de rekeninghouder ter compensatie van de kosten van administratie en de kosten die aan het houden van deze rekening verbonden zijn.

VII.   Aansprakelijkheid

 • a. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.
 • b. De in het eerste lid van dit artikel genoemde aansprakelijkheidsverzekering geldt niet voor opzet of grove schuld van (leden van) het kantoor, en/of van haar leidinggevende ondergeschikten, waaronder mede worden verstaan de aan het kantoor verbonden advocaten.
 • c. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en/of fouten van deze derden.

VIII. Beëindiging

 • a. Zowel de cliënt als het kantoor kunnen de opdrachtovereenkomst beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander.
 • b. Het kantoor danwel de behandelend advocaat heeft in beide gevallen, genoemd in het eerste lid, het recht om het dossier van de cliënt onder zich te houden totdat de cliënt volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • c. Nadat de zaak is beëindigd, zullen alle in het dossier aanwezige van de cliënt afkomstige originele stukken op verzoek aan deze worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende 5 jaar zal worden bewaard. Daarna zal het dossier worden vernietigd.

IX.     Geschillenregeling

 • a. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig onze interne klachtenprocedure. Op verzoek kan de klachtenregeling worden toegezonden.
 • b. De betrokken advocaat tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na raadpleging van de klachtenfunctionaris.
 • c. Wanneer in het contact met de cliënt de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld wordt de kwestie voorgelegd aan de klachtenfunctionaris.
 • d. Indien een geschil niet krachtens de interne klachtenprocedure kan worden beslecht, is in eerste aanleg uitsluitend de rechtbank Den Haag bevoegd om van het geschil kennis te nemen.
 • e. Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en cliënt is Nederlands recht van toepassing.